Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN MINDFUL WITH MIRLE (OF SILENTRETREAT.NL)

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 13 maart 2024 en zijn voor het laatst gewijzigd op 30 maart 2024.

 

1. Definities:

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Mindful with Mirle (of silentretreat.nl): de eenmanszaak van Mirle van Merksteijn gevestigd te Groningen 9723DM aan de Barkmolenstraat 198. 

 

Bereikbaarheid 

Telefoonnummer   : 0620440680

Email-adres             : mindfulwithmirle@gmail.com

Instagram                : https://www.instagram.com/mindfulwithmirle/

                                   : https://www.instagram.com/silentretreat.nl/

Facebook                 : https://www.facebook.com/mirlevanmerksteijn/

Linkedin                    : https://www.linkedin.com/in/mirlevanmerksteijn/
Tiktok                        : https://www.tiktok.com/@mirlevm?_t=8kufUFbG58i&_r=1

 

Btw-nummer

Btw: NL005008891B28
 

Bankrekening 

Bank: NL02 ABNA 0132 7313 47
 

KVK-nummer

KvK: 932 490 63

 

Opdrachtgever: de contractspartij van Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) (of diens gemachtigde). Dit kan een bedrijf betreffen (waar in dit document als volgt naar wordt verwezen: Business to Business, ‘B2B’) of een particuliere klant (waar in dit document als volgt naar wordt verwezen: Business to Consumer, ‘B2C’). Alles in dit document geldt voor beide bovenstaande contractspartijen, tenzij expliciet anders vermeld. 

 

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Mindful with Mirle (of silentretreat.nl).

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst iets anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten. 

 

Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten. 

 

Overeenkomsten

Wanneer Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) een overeenkomst heeft aanvaard komt deze tot stand.

 

Doel 

Het geven van online en/of fysieke trainingen, workshops, cursussen, lidmaatschappen, evenementen, (breathwork- en/of bodywork-) coaching sessies, stilte-dagen en retraites, yogalessen en -events worden enkel onder regie van Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) uitgevoerd.

2. Nadere doel omschrijving

 

Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) heeft als doel om mensen te helpen om beter om te gaan met stress (en in een extremere vorm, met burnout) en om meer balans te vinden in hun leven als gevolg hiervan. Dit wordt gedaan door het aanbieden van verschillende diensten, waaronder trainingen, workshops, cursussen, lidmaatschappen, evenementen, (breathwork- en/of bodywork-) coaching sessies, stilte-dagen en retraites, yogalessen en -events. Naar al deze (online of fysieke) activiteiten wordt in dit document hierna gezamenlijk verwezen als “diensten”. Al de bovengenoemde diensten kunnen zowel online als fysiek plaatsvinden, en worden zowel aan particulieren als aan bedrijven aangeboden. 

Middelen

Om mensen zo goed mogelijk te begeleiden biedt Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) groepstrainingen, workshops en stilte-dagen en -retraites aan aan bedrijven (naar deze verzameling van activiteiten wordt hierna naar verwezen als “diensten voor bedrijven”) en biedt zij cursussen, lidmaatschappen, evenementen, breathwork- en/of bodywork-) coaching sessies, stilte-dagen en retraites en yogasessies en -events aan particulieren (naar deze verzameling van activiteiten wordt hierna naar verwezen, als “diensten voor particulieren”) aan, waaraan mensen fysiek en/of online kunnen deelnemen. 

 

De 1-op-1 (breathwork- en/of bodywork-) coaching sessies vinden plaats aan Barkmolenstraat 198 9723DM te Groningen of op een door een opdrachtgever voorgestelde locatie. 

 

Online diensten vinden worden via Zoom, Google Meet, Kajabi of Teams gegeven.

 

Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) biedt ook diensten aan op locatie. Dit kan een incompany training zijn, binnen het pand van de opdrachtgever. Daarnaast huurt Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) externe locaties in om daar diensten te verzorgen, zodat zij meer klanten kan begeleiden.

  

Via Instagram, Facebook, LinkedIn en TikTik deelt Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) berichten en video's over haar werkzaamheden. Kajabi is een alles-in-één platform voor digitale ondernemers en kleine bedrijven voor het online verkopen van content en digitale producten. Via het online platform Kajabi verkoopt Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) ook content en digitale producten/diensten. 

3. Offerte 

 

a. Alle offertes van Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) zijn vrijblijvend. Na het versturen van de offerte wordt de aangeboden datum en locatie voor 7 dagen vastgehouden. Wanneer de offerte niet ondertekend wordt teruggestuurd kan er op generlei wijze enig recht worden ontleend aan de offerte indien het aangeboden moment voor de training of workshop na deze 7 dagen niet meer beschikbaar is. 

b. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW voor Business to Business (B2B) activiteiten. De kosten van repetitiemateriaal en eventuele audiovisuele hulpmiddelen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders overeengekomen. 

c. Voor particuliere klanten zijn de vermelde prijzen in een offerte of aanbod zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

d. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4. Facturering en Betaling

 

a. B2B: Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) factureert aan de opdrachtgever na de dag van uitvoering van de opdracht en hanteert een betalingstermijn van maximaal 10 dagen. Indien binnen de genoemde termijn van 10 dagen de betaling niet heeft plaatsgevonden wordt de overeenkomst automatisch ontbonden zonder verder rechtelijke tussenkomst.

 

b. B2C: Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) factureert aan de opdrachtgever nog vóór de dienst is afgenomen. Hierbij wordt de opdrachtgever verzocht om onmiddellijk te betalen. Er wordt uitsluitend toegang verleend tot de dienst indien er is betaald, tenzij het een ‘upsell’ betreft, welke later wordt afgeschreven van de rekening van de opdrachtgever nadat deze hier toestemming voor heeft gegeven door aan te klikken dat hij/zij deze koop óók nog wil doen, na het aanschaffen van een eerste dienst/product. 

 

c. B2C & B2C: Indien na een eerste betalingsherinnering en/of aanmaning geen betaling plaatsvindt is de opdrachtgever wettelijk in verzuim en aansprakelijk voor het volledige overeengekomen bedrag te verhogen met de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso kosten en administratiekosten. Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) is bevoegd een deurwaarder in te schakelen waarbij de kosten voor deze deurwaarder volledig voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

d. B2C & B2C: Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) is niet gehouden om de overeenkomst op andere wijzen voort te zetten of te hernieuwen. Opschorting van de werkzaamheden laat onverlet de gehouden van de opdrachtgever tot betaling over te gaan. Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van de opdrachtgever (of derden) ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.

 

e. B2C & B2C: Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) kan instemmen met het in de plaats stellen van een derde persoon voor de opdrachtgever als zijnde bijvoorbeeld werkgever, instelling en voogd. 

 

5. Annulering / Herroepingsrecht

 

Annulering/herroeping door opdrachtgever

 

a. Na ondertekening van of het expliciet akkoord gaan met de offerte heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd om kosteloos de overeenkomst te ontbinden/herroepen.

b. De opdrachtgever is bevoegd tot annulering van de training. In geval van annulering is de opdrachtgever aan Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

 - Bij annulering tot 1 week voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs. Wanneer er bij annulering tot 1 week voor de start van de opdracht een nieuwe datum overeengekomen wordt, worden enkel vooruit gemaakte kosten zoals cateringkosten en locatiekosten in rekening gebracht.

- Bij annulering binnen 48 uur voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs. 

c. Enkel voor B2B overeenkomsten: Wanneer er bij annulering binnen 48 uur voor de start van de geplande opdracht een nieuwe datum tussen partijen overeengekomen wordt, worden enkel de vooruit gemaakte kosten zoals cateringkosten en locatiekosten in rekening gebracht.

 

Annulering door Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) 

 

a. Bij ziekte en/of overmacht zal Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) de opdrachtgever hiervan tijdig, althans zo snel mogelijk, hiervan in kennis stellen. Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.

b. Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren tot uiterlijk 2 weken voor uitvoering. De opdrachtgevers worden hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) in overleg met de opdrachtgever een alternatieve datum aan.

 

Annulering door deelnemer van deelname aan trainingen en breathwork en/of bodywork coaching sessies 

 

a. In situaties van aantoonbare overmacht dient deze overmacht aantoonbaar gemaakt te worden. Inhoudende bij ziekte: het overleggen van een medische verklaring. Bij het overlijden van dierbaren in eerste of tweede graad van verwantschap, partner en ex-partner, doormiddel van het tonen een overlijdensbericht/kaart.

b. Alleen in onder a genoemde situaties van overmacht, kan de deelnemer aan een (online) groepstraining of workshop in overleg met Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) een extra inhaal online sessie boeken bij Mindful with Mirle (of silentretreat.nl). Deze sessie duurt maximaal 2 uur en hiervoor wordt een vergoeding van 150 euro exclusief 21% btw in rekening gebracht.

c. Indien de overmacht als benoemd onder a. aanwezig wordt geacht door Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) kan geannuleerd worden waarbij enkel de administratiekosten in rekening worden gebracht.

d. Bij een afmelding zonder aantoonbare reden van een coaching sessie binnen 48 uur voordat de coaching sessie plaatsvindt dient de gehele rekening voldaan te worden. In overleg met de deelnemer kan Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) met een datumvoorstel voor een inhaalsessie van de gemiste coaching sessie komen waarna geen kosten verschuldigd zijn voor de gemiste sessie behoudens administratiekosten.

 

6. Aansprakelijkheid

 

a. Iedere aansprakelijkheid van Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) voor schade jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in betreffende gevallen uit hoofde van de door Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat. 

b. Indien om welke reden dan ook er geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in voorgaand lid a mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) of de bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid dan ook) beperkt tot door de opdrachtgever betaalde kosten een en ander met een maximum van € 500,00 (vijfhonderd euro) behoudens opzet of grove schuld.

c. Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden of materialen.

d. Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele directe schade. Indirecte schade behoort niet tot de aansprakelijkheid en wordt derhalve niet vergoed. 

7. Toepasselijk recht en geschillen 

 

a. Op alle rechtsverhoudingen tussen Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) en opdrachtgever (of derden) is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank Noord Nederland locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houdende met de door of namens Mindful with Mirle (of silentretreat.nl) verrichtte werkzaamheden kennis te kunnen nemen. 

b. Partijen zullen eerst zich tot het uiterste inspannen om een eventueel geschil in onderling overleg te beslechten, alvorens een beroep op de rechter wordt gedaan.